top of page

พันธกิจของเรา

OUR ministries

การมีกลุ่มเรียนพระคัมภีร์ทุกวันอาทิตย์

การดูแลสมาชิกฝ่ายจิตวิญญาณ

การประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

การร่วมงานกับกลุ่มมิชชันนารีและองค์กรคริสเตียนต่างๆ

Bible study every week

Pastoral care

Sharing the Gospel

Mission work and supports

love.jpg

การศึกษาพระคัมภีร์

Bible Study

การดูแลพี่น้องคริสเตียน

Pastoral Care
and
Biblical Counseling

Holding Hands
Film Clapboard

วีดีโอของเรา

Our Videos

bottom of page