top of page

วีดีโอของเรา

01

ข่าวประเสริฐในพระเยซูคริสต์

GOOD NEWS

02

เมื่อเราต้อนรับในพระเยซูคริสต์

ACCEPTING CHRIST

03

การแบ่งปันข่าวประเสริฐ

SHARING THE GOSPEL

04

การดูแลเรื่องการเงิน

MANAGING FINANCES

05

การรับบัพติสมา

BAPTISM

watch this space
more to come

bottom of page